فارغ التحصیل سال 1375 از دانشگاه شهید بهشتی

25 سال سابقه کار

بورد تخصصی زنان زایمان

عضو انجمن زنان زایمان ایران